Yardımcı Sayfalar
Ara
Karaca Hediye Kartı Aydınlatma Metni

Karaca Hediye Kartı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYARINCA

KARACA HEDİYE KARTI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Karaca Hediye Kartı (“Karaca Hediye Kartı”) satın alan, gönderen ya da kullanan müşterilerimizin kişisel verilerinin, Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul adresinde mukim bulunan Veri Sorumlusu Emsan Mutfak Gereçleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Emsan”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işlenmesi ve koruma altına alınmasına ilişkin olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.emsan.com.tr/bilgilendirme/ adresinde yer almaktadır.

 

  1. A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verilerin Toplama Yönemi Hukuki Sebebi

Müşteri İşlem Bilgisi: Hediye kartı numarası, CVV numarası, hediye edilen tutar

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

https://www.emsan.com.tr/gift-card   üzerinden otomatik yollarla elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

 

Kişisel verilerinizin, Kanun’un m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir

  1. B. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

 

 

 

 

Yurt içinde Yerleşik Üçüncü Taraf  

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri 

Aktarım Amacı 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları (Uyuşmazlık olması veya doğrudan yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan talep edilmesi halinde)

Yukarıda a) bölümünde sayılan verilerin tamamı 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Karaca Grup Şirketleri (Karaca Züccaciye Tic. ve San. A.Ş., Karaca Home Collection Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Homend Dayanıklı Tüketim Cihazları San. ve Tic. A.Ş., Cookplus E Ticaret A.Ş., Kaşmir Halı Tekstil San. Tic. ve A.Ş., Pera Bulvarı Ev ve Yaşam Gereçleri A.Ş.)

Yukarıda a) bölümünde sayılan verilerin tamamı 

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 

 

  1. C. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Emsan’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.

 

Şirket’in kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.